Til rådgivere

Aalborg Specialhøjskole er et tilbud til psykisk sårbare og udsatte unge mennesker under 25 år.

Tilbuddet henvender sig til unge, der af fysiske, psykiske og sociale grunde ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår eller være i stand til at indgå i det ordinære arbejdsmarked.

Skolen lægger vægt på tryghed, faglighed og udfordringer og vi arbejder målrettet og struktureret ud fra grundværdier som etik, kommunikation, systematisk sagsbehandling og tværfaglighed, på at afklare kursistens uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed.

På Aalborg Specialhøjskole arbejder vi ud fra en relationsorienteret pædagogik, da relationen giver mulighed for forandring. Med forankring i en bæredygtig relation bliver der, på sigt, mulighed for at stille forventninger til kursisten, som i relationen, kan finde trygheden til at honorere forventningerne og rykke egne grænser.

På skolen er der et læringsmiljø, som sikrer muligheden for at sidde alene med sin aktivitet, men samtidig også giver mulighed for at søge fællesskabet, når der er overskud til det. Er der i opstarten behov for 1:1 støtte i fh. til deltagelse i skolens aktiviteter, transport eller måske udfordringer i hjemmet, som gør det svært at møde på skolen, så vil dette indgå i opstartsplanen. Senere i forløbet er der pædagogisk fokus på udtrapning af 1:1 støtten, således at selvhjælpsoplevelsen og de personlige/sociale kompetencer styrkes.

På skolen lægges vægt på tryghed, rummelighed, faglighed og udfordringer, og vi arbejder målrettet og struktureret på at afklare/afprøve den unges uddannelses –og jobparathed.

Der optages ikke personer, der har behov for rusmidler i skoletiden. Endvidere optages ikke personer med truende/ udadrettet adfærd.

Forløbstype: Løbende optag
 

Betingelser for start

Kursisten skal have en umiddelbar lyst til at starte på skolen, og være under 25 år ved begyndelsen.

 

Udfordringer for denne gruppe

Målgruppen er kendetegnet ved mange forskellige og ofte komplekse udfordringer.

Nogle kursister har angstproblematikker, og dét at komme ind på skolen kan være en uoverkommelig udfordring. Det kan være frygt for offentlig transport, frygt for andre kursister, usikkerhed i fh. til hvad dagen på skolen vil bringe m.v. Andre kursister er måske meget handlekraftige og ønsker at få mere indre ro og fokus, en anden kursist har måske brug for en meget styret, struktureret og forudsigelig dagligdag.

Kursisterne og udfordringer er meget forskelligartede, og vores fokus er at møde den enkelte kursist lige dér hvor han/hun er.

Der tilrettelægges en individuel udviklingsplan for hver enkelt kursist mhp. at identificere de primære udfordringer. For en del er der brug for at arbejde med nogle basale elementer før de kan honorere at komme på skolen og deltage i aktiviteter. Det kan f.eks. være støtte til at komme op om morgenen, at have en ryddelig bolig, mad i køleskabet, kunne klare personlig hygiejne, at kunne befordre sig selv, at kunne begå sig i det offentlig rum m.v.

Vi har ressourcer til at lave 1:1 arbejde med kursisterne størstedelen af tiden, og vi sikrer os at kursisterne har mulighed for at trække sig fra fællesskaber, når de har behov for det. Når kursisten er klar til det, arbejdes der på små hold med støtte.

Udover en stor del individuel undervisning og træning af personlige og sociale kompetencer, tilbydes kursisten også 2- timers individuelle aktiviteter udenfor skolen, som kan bruges til botræning, hjælp til at handle o.lign.

 

Mål for indsatsen

Vi arbejder med mindre delmål, sådan at kursisten sikres mange succesoplevelser. En succesoplevelse kan være at komme ind på skolen første gang (evt. med afhentning af personalet), dernæst kunne det være at blive selvhjulpen ift. transport, og senere i forløbet kan det være dét at kunne deltage i værkstedsaktiviteter eller undervisning - med og uden støtte.

Et andet mål for indsatsen på Aalborg Specialhøjskoles kan også være at kursisten bliver i stand til at benytte Sind Daghøjskoles aktivitetsprogram og undervisning på lige fod med Daghøjskolens øvrige kursister, hvor strukturen er mindre stram, og hvor der er flere deltagere på holdene.

Endvidere kan det på længere sigt være et mål at ruste kursisten til at kunne deltage i en praktik eller et uddannelsesforløb.